Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Terapeuci „Pracowni Psychoedukacji” oferują pomoc psychologiczną osobom zgłaszającym się z w.w. trudnościami.

Obecnie oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną Osobom z chorobami nowotworowymi oraz ich Rodzinom. Konsultacje prowadzą:

-  Agnieszka Chybowska-Sandecka - psycholog, psychoonkolog, terapeutka - absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na co dzień pracująca z Osobami chorymi onkologicznie m.in. w Akademii Walki z Rakiem

-  dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska - psycholog, psychoterapeutka - absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pracuje z Osobami chorymi somatycznie, a także z cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, nerwicowe i lękowe m. in. w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Autorka publikacji z tematyki psychoneuroimmunologii, pomocy psychologicznej i wielu programów psychoprofilaktycznych. Szkoli kadry służb medycznych oraz pracowników socjalnych w zakresie wsparcia psychologicznego osób chorych.

Jeden z prekursorów psychoterapii w Europie, Pierre Janeta, powidział: "psychoterapia jest nazwą wszystkich metod leczenia, które działają zarówno na ciało, jak i psyche za pomocą środków działających via psyche". Definicja ta, może mylnie wyrażać dychotomię między „ciałem” a „psyche”, jest jednak klasycznym i źródłowym określeniem tego, co dla psychoterapii jest istotne. Psychoterapia wyraźnie odróżnia się od farmakologicznych i innych biologicznych metod leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako „psychologiczne”. Należą do nich przede wszystkim dyskurs (rozmowa) i refleksja terapeutyczna z analizą życiowej sytuacji, znaczenia emocji i stosowanych strategii rozwiązywania problemów. Psychoterapia stwarza możliwość cyklicznych rozmów z terapeutą służącym przyglądaniu się sobie, swoim uczuciom, dylematom, oraz wyborom. W części szkół psychoterapeutycznych przywiązuje się wagę do dotarcia i przeżycia tłumionych emocji i ich odreagowania w trakcie sesji terapeutycznej. Podkreśla się też znaczenie szczególnej, emocjonalnej relacji pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapia jest drogą zmiany świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych ludzi.

Psychoterapia jest procesem specjalistycznej pomocy. Jej celem jest pewna istotna zmiana myślenia i zachowań. Jeśli jest to zmiana głębsza, dotycząca zasadniczych przyzwyczajeń i cech, mówi się o zmianie osobowości albo zmianie jej struktury. Znaczy to także, że sposobem osiągania tej zmiany jest pomoc dłużej trwająca, mająca swoje fazy, sięgająca stopniowo do kolejnych problemów sukcesywnie je rozwiązując. W takim ujęciu psychoterapia jest czymś zupełnie innym niż pomoc psychologiczna, jaka może mieć miejsce w czasie jednego czy kilku spotkań z psychologiem. Jest to pomoc specjalistyczna - oznacza to, że rozmowa psychoterapeutyczna jest czym innym, mimo pewnego podobieństwa, niż zwyczajna rozmowa o swoich problemach np. z zaprzyjaźnioną osobą. Za sposobem prowadzenia rozmowy terapeutycznej kryje się znajomość genezy problemów emocjonalnych, psychicznych i sposobów ich przezwyciężania. W związku z tym pomoc osób bliskich, choćby dysponujących cennym doświadczeniem życiowym, nie może zastąpić skuteczności psychoterapii tam, gdzie jest ona rzeczywiście potrzebna.

Najczęściej spotykane przyczyny dla których ludzie szukają pomocy psychologicznej:

-  rozpad związku
-  fobie
-  trudne relacje z członkami rodziny
-  żałoba i strata
-  problemy emocjonalne
-  nadużycia seksualne
-  zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia)
-  depresja
-  samopoznanie
-  uzależnienia
-  przeciążenie stresem
-  stany lękowe
-  chęć podniesienia poczucia własnej wartości i samooceny
-  urazy dziecięce
-  trudności psychiczne wywołane chorobą somatyczną

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS