Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie przyjmuje następujące cele:

1. rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności psychologicznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia;

2. działalność edukacyjna, profilaktyczna i wychowawcza dla dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych;

3. działania na rzecz integracji i rozwoju psychospołecznego wszystkich grup społecznych;

4. szeroko rozumianą promocję zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych;

5. propagowanie kultury proekologicznej;

6. propagowanie działań i dialogu na styku obszar�w kultury, natury i psychologii;

7. przeciwdziałanie problemom niedostosowania społecznego tj. uzależnień od środk�w psychoaktywnych i alkoholu, zjawisku przemocy, przestępczości nieletnich itd.;

8. działanie na rzecz r�wnych praw i szans dzieci i młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich;

9. działanie na rzecz praw grup marginalizowanych społecznie m.in.. os�b niepełnosprawnych, upośledzonych, chorych, mniejszości narodowościowych, os�b zakażonych HIV, itd.;

10. redukcję bezrobocia;

11. upowszechnianie i ochrona praw kobiet, oraz działalność na rzecz r�wnych praw kobiet i mężczyzn;

12. propagowanie praw zwierząt;

13. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego;

Wykonanie: Ekstenso Poprawny kod: XHTML 1.0 Strict , CSS